Mobirise

Jogi nyilatkozatok / GDPR

A www.kisharsany.hu honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) használatának kizárólagos joga teljes egészében a Kisharsány Önkormányzat (a továbbiakban: Kiadó, székhely: 7800 Kisharsány, Dózsa u. 33.). Azzal, hogy belép a honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak. A Kiadó fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára. A honlap bizonyos részei csak előzetes regisztráció után érhetőek el. A WEB lap sütiket használ, amely kizárólag a Google Analitics szolgáltatásaira terjed ki. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. A honlap, annak tartalma a Kiadóval írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel. A honlapon közzétett tartalom a honlapra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. Az oldal cikkeiben idézett személyek a másodközlésből nem hagyhatók ki, az idézetek nem módosíthatók. Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely Kiadó jogait sérti vagy veszélyezteti. A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után. Kiadó szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi
honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak
megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
Kiadó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle
telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a
közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget
kizárja.
Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére)
mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli
hozzájárulásával teheti meg.
A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is
tartalmaz, amelyek tartalmáért Kiadó semmiféle felelősséget nem vállal!

Adatvédelmi Szabályzat

1. BEVEZETÉS
A Kisharsány Önkormányzat (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a
kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Kisharsány Önkormányzat
Székhely: 7800 Kisharsány, Dózsa u. 33.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a
hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve
kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei
is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot,
hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított
szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval
végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény
vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi,
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától
függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg
feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok
körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő
személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet
határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a
személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli
hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során
általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok
tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is
megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját,
az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha
törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a
közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben
törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés,
hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és
szolgáltatásait veszi igénybe:
Hírlevél
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (más
néven VIP tagoknak) általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal
újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus,
illetve postai úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való
feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az
üzenetek kézbesítéséhez.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A
leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott
személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi
nyilvántartási azonosító száma: "bejelentés folyamatba"
5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A weboldal üzemeltetője:
Cégnév: Kisharsány Önkormányzat
Székhely: 7800 Kisharsány, Dózsa u. 33.
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver
üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő
bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen
megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az
adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a
tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni,
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő
elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +3613911400
Fax: +3613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu/

Cím 

7800 Kisharsány,
Dózsa György u. 33.
 

Elérhetőségek

Email: hivatal@kisharsany.hu   

Telefon: +3672898460                     

Created with Mobirise - Go now